28.11.2021....           28-Nov-2021

      ధన్యుల కభివందనం!

బ్రహ్మ ముహూర్తము నుండే గ్రామ బాధ్యతల భారం

సమయ-ధన-శ్రమ త్యాగ సంసిద్ధత నీ నైజం

ప్రజా స్వస్తతకు తపించు నీ వెందరి కాదర్శం?

ధన్యుడవోయ్! స్వచ్చ శ్రమ దాతా! అభివందనం!