01.10.2022....           01-Oct-2022

                            మా ఆశంస

గ్రామభాగ్య విధాతలారా! స్వచ్ఛ కారణ జన్ములారా!

శ్రమ త్యాగ వినోదులారా! పారిశుద్ధ్య ప్రమోదులరా!

ఉన్నతోత్తమ ఆశయంతో ఊరి కోసం పాటుబడు మీ

సత్ప్రయత్నం ఫలించాలని - శాశ్వతంగా నిలబడాలని....