04.12.2022....           04-Dec-2022

         మన శ్రమదానోద్యమం

ఆశించిన అంచనాల కతిదవ్వున నిలువ లేదు

ఊరి జనుల మార్పు కొరకు, ఊరు మెరుగుపరచేందుకు

బ్రతిమాలీ – బామాలీ పదేపదే విసిగించీ

గ్రామస్తుల కదిలించే ఘన ప్రయత్నమాగలేదు