రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

08.02.2023 ...

 నాటి - నేటి ప్రేరణలు. బ్రహ్మారెడ్డీ లక్ష్మణ్ రెడ్డీ పురుషోత్తం అట్లూరు జె. యస్, జి.వి.కె.లు కూరపాటీ – ...

Read More

07.02.2023...

               నిర్వికారం నిశ్చలత్వం ఒక సమున్నతమైన లక్ష్యం – ఒక వినోదం ఒక ప్రమోదం ఒక సుచిత్రం ఒక విచిత్రం – బ్రహ్మ కాలపు సమయదానం నిర్వికారం- నిశ్చలత్వం – నిఖిల జగతికి మహాద...

Read More

06.02.2023...

         అది చరిత్రే తేల్చనున్నది! విజితులెవ్వరొ విజయులెవ్వరొ - వినయ వినమిత గాత్రులెవ్వరొ అలసులెవ్వరో ఆప్తులెవ్వరొ - స్వాతి శయముల దూరు లెవ్వరొ సదా ఈ స్వచ్చ సుందర చల్లపల్లికి భృత్యులెవ్వరొ ...

Read More

04.02.2023...

 స్విజర్లాండుగ – న్యూజిలాండుగ  స్విడ్జర్లాండ్ ఒకానొక సుముహూర్తమందున ఒక్క పెట్టున ఊరి జనములు స్వచ్ఛ స్పృహతో వీధి వీధిని శుభ్రపరచీ, అందగించీ స్విజర్లాండుగ - న్యూజిలాండుగ చల్లపల్లిని తీర్చిదిద్దే స్వచ్చ - ...

Read More

03.02.2023 ...

            శ్రమకు చెమటకు ప్రతిఫలముగా! చలో మంచో- ఎండో వానో - సక్రమంగా గ్రామ సేవలు మురుగొ – సిల్టో – పేడ కంపో - మురికి పనులో - లేవు హద్దులు దీక్ష ఒకటే దక్షతొకటే - తీరు తెన్నుగ ఊరి విధులు స్వచ్ఛ సుందర కార్యకర్తల శ్ర...

Read More

02.02.2023...

         భక్తులా శ్రమదాతలా ? వేనవేల వసంతములలో ప్రతిష్ఠాత్మక శివుని పండుగ కీ విధంగా నెలల తరబడి వీధి శుభ్రతకై తపించిన కార్యకర్తల జూచియుండదు గదా! కదళీపురం మార్గం? ...

Read More

01.02.2023 ...

              సాహసాత్మక చర్యలే ఇవి వృత్తిధర్మం కాదు కాదు - ప్రవృత్తి నడిపిస్తోంది వీళ్లని ఎవరి ఆజ్ఞలు లేవు ఇందుకు - అంతరాత్మ ప్రబోధమే మరి సొంత లాభం దృష్టి తగ్గి సమాజ బాధ్యత వృద్ధి చెందిన ...

Read More

31.01.2023...

        ఒక సామూహిక పయనంగా ఎన్నికలకు నిలబడకా - ఎంపికలకు ఇష్టపడక పదవులకతి దూరంగా - ప్రచారాల విముఖంగా గ్రామ బాధ్యతకు మాత్రం కలివిడిగా - సుముఖంగా స్వచ్ఛ సుందరోద్యమ మొక సామూహిక పయనంగా!...

Read More

30.01.2023...

        అసలీ స్వచ్చోద్యమమొక... ఆశాజనకంగానా – అనుమానా స్పదముగనా? చారిత్రక ఘట్టముగా? సారహీన చేష్టముగా? సమగ్ర హేతుబద్ధమా? శుష్క వ్యర్థ సాహసమా? ...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>