రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

14.11.2023 ...

       సహర్షంగా స్వాగతిస్తాం! అహోరాత్రులు శ్రమిస్తున్న – మహోద్యమమై క్రమిస్తున్న వీధులూడ్చి డ్రైను నడిపీ వెన్ను దన్నై నిలుస్తున్న ఊరి పరువును నిలుపుతున్న ఉత్తమోత్తమ కార్యకర్తల ...

Read More

13.11.2023 ...

        శ్రమ ప్రాభవ మిక్కడున్నది! స్వచ్ఛ సంస్కృతి పాదు కొలిపే శ్రమ ప్రాభవ మిక్కడున్నది అన్ని కాలుష్యాలపై ఆదర్శ సమరం జరుగుచున్నది హరిత వీధుల పూల సొగసుల వ్యాప్తి నిత్యం సాగుచున్నది అందుకే ఇది...

Read More

12.11.2023...

           వింతగొలిపే సన్నివేశం!   సమాజంలో గొప్ప వెజ్జులు, ప్రబోధాత్మక పనుల ఒజ్జలు డెబ్బదెనుబది ఏళ్ల పెద్దలు, గడపదాటిన గృహిణులిందరు ఊరికోసం వచ్చి ఇంతగ శ్రమించే సుమనోజ్ఞ, దృశ్యం ఎంతచూసిన తనివి తీరని వింతగొలిపే సన్నివేశం!...

Read More

10.11.2023...

 ఈ సుందర స్వచ్ఛ – ఉద్యమం... ఒక సుందర స్వచ్ఛ ఉద్యమం - ఒనగూర్చిన ఫలితాలెన్నో సామూహిక శ్రమదానంతో - సమకూడిన మేలదేమిటో... ॥ఒక॥...

Read More

09.11.2023...

                  పదే పదే తలవంచి కోపిష్ణుని శాంతునిగా- గర్విష్టుని వినయునిగా- బిడియస్తుని రోడ్లు ఊడ్చు వీరునిగా -బాధ్యునిగా మార్చి వేయ జాలినట్టి మహనీయ స్వచ్చోద్యమ  తాత్త్వికతకు పదే పదే తలవంచి నమస్కరింతు!...

Read More

07.11.2023...

       వినుతించిరొ – గణుతించిరొ ఎందరు సందర్శించిరొ – వినుతించిరి – గణుతించిరొ తమ గ్రామాల్లో సైతం శ్రమదానం మొదలెట్టిరొ అందు సగం మందైనా అది కొనసాగించిన చాలును...

Read More

06.11.2023 ...

        సమాజమే ఆలయమని అలనాడెవరో చెప్పిరి ‘సమాజమే ఆలయమని’ అలమటించు ప్రజలే తన అధి దేవతలని కూడా ‘సంఘమే శరణ్యమనుచు’ శాక్యమునే చెప్పెను గద! ...

Read More

05.11.2023...

       ఆది తప్ప అంతం లేనట్లే ఔరా! ఈ స్వచ్ఛంద శ్రమదానం ఏమొగాని  ఆది తప్ప అంతం లేనట్లే కనిపిస్తున్నది! ఫలితం - 50 శాతం పరిశుభ్రత, పచ్చదనం వ్యాపిస్తూ ప్రతి ఊరికి ఆదర్శం అనిపిస్తది! ...

Read More

04.11.2023...

          నేల వదలక సాముచేసే ప్రకృతిని విధ్వంస పరచే పాప కర్మం కాదు వీరిది ప్రకృతితోటి మమేకమౌతూ పరవశించే పనులు వీరివి సాటి వారిని గౌరవించే స్వచ్ఛ సంస్కృతి బాట వీరిది ...

Read More
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>