రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

25.10.2023...

   DRK ఉవాచ! “ఇన్నాళ్ళీ మురికి పనులు ఎవరు చేయగలరనీ, ఊరి కొరకు బరువు పనులకొప్పుకొందురెవరనీ చిరుగు - బురద బట్టలతో చెమట కార్చుటిచట గాక ఎక్కడైన కలదా...

Read More

24.10.2023...

  కర్మిష్టుల సాహసం ప్రతి వేకువ గంటన్నర ప్రగతి శీల సన్నాహం అతి సాధారణ జీవుల అసామాన్య శ్రమదానం కన్న కలల యదార్థతకు కర్మిష్టుల సాహసం ఏదో ఒక వీధిలోన ఎగురు స్వచ్ఛ పతాకం!...

Read More

23.10.2023 ...

       నిత్య నూతన శ్రమ విరాళం ఓ ప్రచేతన శీలులారా! ఓ మహోత్తమ శూరులారా! సొంత ఊరిని సమార్చించే స్వచ్ఛ సుందర ధీరులారా! ఒక్క పరి మీరనుసరించే ఉన్నతోన్నత సమయదానం నిత్య నూతన శ్రమ విరాళం ఎట్లు సాధ్య వి...

Read More

22.10.2023...

         ద్విగుణీకృతమౌతుంటది! ఎంత వ్రాసినా ముగియదు, ఏ కోణం నుండైనా ఎవరి శ్రమను పరీక్షించిన ఏ దోషం పొడగట్టదు  అది స్వార్థం కానప్పుడు- అది సామూహికమైనందున శ్రమదానపు సామర్థ్యం ద్విగుణీకృతమౌతుంటది!...

Read More

21.10.2023...

     ఒజ్జ బంతిగ గౌరవిస్తా! అది వినాయక చవితి గానీ, ఏ శుభప్రద ఘడియగానీ ముంచు వానలొ-మంచు సోనలొ - అంచనాల ప్రకారముగనే ఊరి వీధులు తీర్చిదిద్దుట కుద్యమించే కార్యకర్తల ఉత్తమ శ్రమదాన శీలత ...

Read More

20.10.2023...

     వినుతించిరొ – గణుతించిరొ ఎందరు సందర్శించిరొ – వినుతించిరొ – గణుతించిరొ తమ గ్రామాల్లో సైతం శ్రమదానం మొదలెట్టిరొ అందు సగం మందైనా అది కొనసాగించిన చాలును చల్లపల్లి శ్రమ వేడుక సార్థకమగునను కొందును!...

Read More

19.10.2023...

 సమకాల మందు విశిష్టం పరస్పరం అభివాదం, ప్రతి వేకువ శ్రమదానం ఐతే అది ఊరంతటి ఆహ్లాదం నిమిత్తం స్వార్థం వాసన సోకని సామాజిక చైతన్యం కావుననే అది మన సమకాల మందు విశిష్టం!...

Read More

18.10.2023 ...

    అనకొండో అనిపిస్తది పెను కొండలొ, ప్లాస్టిక్కుల అనకొండో అనిపిస్తది చూస్తేనే డోకొచ్చే మస్తగు కాలుష్యం అది! ఊరేదైన సర్వ సాధారణ దృశ్యం అది ...

Read More

17.10.2023 ...

         భవిత భద్రం అన్నమాటే ముఖస్తుతులకు దిగుటకంటే - “ఆహ! ఓహో” అనుట కంటే – ఒడ్డు నుండే సూచనలు, సలహాలు విసరే చర్యకంటే ఎవరి ఇంటిని ఎవరి వీధిని వారు శుభ్రం చేసుకొంటే స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్ల...

Read More
<< < ... 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... > >>