రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

21.12.2022...

          పేరుపేరున మా ప్రణామం – 175 భావి తరముల స్వస్తతే తమ బాధ్యతగ తలపోయు వారికి విశ్వమానవ ప్రగతి కోసం విరామ మెరుగక సాగువారికి మొదటి మెట్టుగ సొంత ఊరిని ముమ్మరంగా కొలుచు వారికి...

Read More

20.12.2022...

         సుగతికి శ్రీరామ రక్ష  ప్రతి ఉదయం శ్రమ వేడుక – ప్రతి డ్రైనుకు పరిశీలన ప్రతి వీధికి పరామర్శ – రహదారుల అనుశీలన అన్ని పనులకూ సమీక్ష – ఆత్మ విమర్శ దిదృక్ష...

Read More

19.12.2022...

          గొప్ప ధన్య మూర్తులే! పనిమంతుల, ఆత్మ తృప్తి శ్రీమంతుల, తమ ఊరికి అనునిత్యం త్యాగధనుల - అడ్రస్ కనిపెట్టారా? వారెవరో కారు సుమా! స్వచ్చ కార్యకర్తలే ...

Read More

18.12.2022...

            శాసనకర్తలు - మార్గదర్శకులు!   స్వచ్ఛ - సౌందర్య శాసన కర్తలు - జాగృత సమాజ మార్గదర్శకులు    శ్రమానంద సంభరిత మనస్కులు - ప్రమోద భావుక ప్రసన్న జీవులు   బ్రహ్మముహూర్తం కాల కార్మికులు - వాడవాడలా స్ఫూర్తి ప్రదాతలు    మీదే మహోత్తమాశయ మార్గం - మీకొరకే మా సత్ప్రణామములు!  ...

Read More

17.12.2022...

      ఈ స్వచ్చ - సుందరోద్యమం. ‘సామాజిక వీధి’ ప్రక్రియ జరిగే సక్సెస్ మంత్రం స్వార్థం వాసన సోకని స్వప్నాలకు ఋజుమార్గం శ్రమజీవన సౌందర్యం సాధించే ప్రయత్నం సదాలోచనా పరులకు సత్వర ఆచరణీయం!...

Read More

16.12.2022...

         సులభమేది - ప్రశస్తమేది? “పరులకు హిత బోధ” అనెడి పని ఎంతగ సులభమో ఆచరించి చూపుటన్న - అదెంతగా కష్టమో తనకు గాక ఇతరులకై తపన చెందు మార్గంలో ...

Read More

15.12.2022...

                అంది వచ్చిన మహాదృష్టం! సొంత బాధ్యత లేక కాదు – కుటుంబ భారం వదలి కాదు - ప రోపకారమె వృత్తి కాదు – “సమాజ బాధ్యత కూడ కలదను” చింతయే మన స్వచ్ఛ సుందర కార్యకర్తల జవం – సత్త్...

Read More

14.12.2022...

        అడుగుజాడల కంజలించెద!  సొంతదనుకొని, బాధ్యతనుకొని ఊరి నెవ్వరు కాపు గాసిరొ- ఊరి జనముల అవసరాలకు ఇంతగా బాధ్యత వహించిరొ- భావి తరముల సుగతి కోసం ప్రణాళికలు రచించుకొంటిరొ- ...

Read More

13.12.2022...

                సుగతికి శ్రీరామ రక్ష! ప్రతి ఉదయం శ్రమ వేడుక – ప్రతి డ్రైనుకు పరిశీలన ప్రతి వీధికి పరామర్శ – రహదారుల అనుశీలన అన్ని పనులకూ సమీక్ష – ఆత్మ విమర్శ...

Read More
<< < ... 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... > >>