రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

12.12.2022...

         శ్రమదానం చూడరండు! స్వచ్చ – శుభ్ర స్వప్నాలను – సామాజిక బాధ్యతలను కలలు నిజం చేయగలుగు కర్మిష్టుల కదలికలను చూడాలనిపిస్తుంటే – స్వచ్చ చల్లపల్లిలోన ...

Read More

10.12.2022...

           “మనకోసం మన”మనగా: మన గ్రామం మెరుగుదలకు ‘మన’ ట్రస్టే ఒక మూలము ధార్మికతను వెదజల్లే స్తవ తారక మంత్రము పచ్చదనం - పరిశుభ్రత పదిరెట్లుగా పెరుగుదలకు...

Read More

09.12.2022...

       అనుకోలేదీ చల్లపల్లి.  గాలిమేడ కట్టనట్టి క్రాంత దర్శులుంటారని స్వప్నాలను ఋజువు పరచు సాహసికులు వస్తారని ఊరినిలా తీర్చిదిద్దు ఒరవడి సృష్టిస్తారని ఆదర్శాల...

Read More

08.12.2022...

              తొలి వెలుగుల జిలుగులు చరిత్రలో  అనేక మార్లు సామాన్యులె మాన్యులు చడీ చప్పుడూ చేయని సాహసికులు – ధన్యులు! స్వచోద్యమ ప్రవర్తకులె అందుకుదాహరణలు తొమ్మిదేళ్ల ఉషః కాల తొలి వెల...

Read More

07.12.2022...

     ‘మన కోసం’ ట్రస్టు పనులు. అననుకూల పరిస్థితిని అనుకూలంగా మార్చుట అనాకారి వీధులన్ని అందంగా చేసుకొనుట మరి కొంచెం శుభ్రంగా - మరింత సౌకర్యంగా ...

Read More

06.12.2022...

       మన శ్రమదానోద్యమం: ఊరిజనుల మార్పు కొరకు, ఊరు మెరుగు పరచేందుకు బ్రతిమాలీ - బామాలీ పదేపదే విసిగించీ గ్రామస్తుల కదిలించే ఘన ప్రయత్నమాగలేదు ...

Read More

05.12.2022 ...

          జడివానల మధురిమలివి వేన వేల దినాలుగా వందల సత్సంగాలివి ఆలోచన పరిధి దాటి ఆచరణల మార్గములివి మహనీయుల అడుగు జాడ మన కిచ్చిన ముద్రికలివి స...

Read More

04.12.2022...

         మన శ్రమదానోద్యమం ఆశించిన అంచనాల కతిదవ్వున నిలువ లేదు ఊరి జనుల మార్పు కొరకు, ఊరు మెరుగుపరచేందుకు బ్రతిమాలీ – బామాలీ పదేపదే విసిగించీ గ్రామస్తుల కదిలించే ఘన ప్రయత్నమాగలేదు...

Read More

03.12.2022...

         చేస్తున్నాం ప్రణామాలు – 174 గతంలో గల కొంత మంచిని, కళ్ళు చెదరే త్యాగ స్ఫూర్తిని భవిష్యత్ లో అవసరాలను ప్రతిదినం చర్చించుకొంటూ వర్తమానపు స్వచ్ఛసంస్కృతి కై తపించిన – శ్రద్ధ చూపిన ...

Read More
<< < ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... > >>