రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

14.07.2022...

          *సాధకులు ఆ యోధులే* బాధ్యతెవ్వరు వహిస్తారో – త్యాగ మెవ్వరి సహజగుణమో ఎవరి ఎడద విశాలమగునో - ఎవరి సహన మపార మగునో – వారె నిలుతురు ఊరి మేలుకు, వారె గెలుతురు జనం మనసులు ...

Read More

11.07.2022...

         మంది శ్రేయమే మన క్షేమమని... శ్రమానందమే సహజ సిద్ధమని - సాటి వారి సంతృప్తి ముఖ్యమని మంది క్షేమమే మనకు శ్రేయమని - మనిషి సంతృప్తి కదే మూలమని స్థిత ప్రజ్ఞతో - త్యాగ బుద్ధితో - చిరు హాసంతో - చిరంతనంగా ప్రస్థానించే - పరాక్రమించే - స్వచ్చ - సౌందర్య కార్యకర్తలకు...........

Read More

08.07.2022...

 స్వాతంత్రం, సౌజన్యం, శ్రమజీవన సౌందర్యం, స్వాధీనత, సౌభ్రాతృత, సంతృప్తీ, త్యాగ గుణం అంగట్లో దొరుకు సరుకు లనుకొనుటే దౌర్భాగ్యం కష్టార్జిత సంపదలని గమనించుటే సౌభాగ్యం!...

Read More

07.07.2022...

 ఏనాటికైన త్యాగ దీప్తి వినుతి కెక్కకుంటుందా! నిస్వార్థ శ్రమదానపు నిజం తెలియకుంటుందా! చల్లపల్లి సామాజిక సంస్పందన తోడైతే స్వచ్చ – శుభ్ర – సౌందర్యం సాక్షాత్కరించకుంటుందా!...

Read More

06.07.2022...

               ఈ ఊరుకు లోటేమిటి? స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి కసలు లోటు ఏముందని! తొలుత జనుల స్వచ్ఛ స్పృహ దోబూ చనిపిస్తున్నా ప్రభుతల ఆర్థిక సాయం అంతంతగ ఉంటున్నా ...

Read More

05.07.2022...

    సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 56 గ్రామ వీధులన్నిటిలో కార్యకర్త శ్రమ నర్తన! ట్రస్టు కార్మికుల కృషితో హరిత వర్ణ విజృంభణ! సామాజిక సామూహిక స్వచ్చ శుభ్ర పరివర్తన! ...

Read More

02.07.2022...

      సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 55 వేల నాళ్లుగ చల్లపల్లిలొ విస్తరించిన ప్రయోగానికి దేశమంతట స్వచ్ఛ సంస్కృతి తేజరిల్లిన ప్రయత్నానికి తక్షణ స్పందనగ వ్రాసిన - ధన్యవాదం సమర్పించిన ...

Read More

28.06.2022...

        సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 54 వేల దినముల స్వచ్చ రీతుల కవితలల్లే సదవకాశం శ్రమ వినోదం నడుమ బ్రతికే సావకాశం కలగజేసిన సొంత ఊరికి మేలొనర్చిన – ఇంత కాలం త్రోవ చూపిన ...

Read More

26.06.2022...

       సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం - 53 ఎవరొ వీరు- ఊరి కొరకు ఎందుకింత ఆరాటం? ఇన్ని వేల రోజులుగా ఏమిటి ఈ శ్రమదానం? స్వార్థం, తెలివీ బలిసిన సమాజానికా సేవలు? సదాచరణ శూరులకే సమర్పిస్తా ప్రణామాలు!...

Read More
<< < ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... > >>