రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

18.09.2023 ...

        నమ్మెదరా ఈ కృషిని? ఎక్కడైన విన్నారా ఈ శ్రమదాన నిబద్ధత! ఎన్నడైన కన్నారా ఈ ఉద్యమ విశిష్టత! కత్తి మీద సామంటే కాదన గలరా దీనిని? ...

Read More

17.09.2023 ...

     కార్యాచరణంకావలె ఏదో సాధిస్తామని ఎవరెవరో చెపుతుంటే నమ్మే రోజులు కావివి - నమ్మించే దొక్కటే స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి శ్రమదానాచరణం వలె కనుల ముంద...

Read More

16.09.2023...

       కలల రాచ సౌధం గ్రామ మందు ఒక్క వీధి కలల రాచ సౌధం అది గంగులపాలెం దారని అందరికీ విదితం సామ్యవాద వీధి మొదలు చల్లపల్లి ప్రతి వీధీ ...

Read More

15.09.2023 ...

          మారిన వీధులు తొమ్మిదేళ్ల శ్రమదానంతో మారిన వీధులు శ్రమ బంధుర - సుమ సుందర గ్రామం దిశగా అడుగులు వాస్తవం గ్రహించి ప్రజలు వచ్చేస్తారని ఆశలు ...

Read More

14.09.2023...

        తక్షణమె పరిష్కారం! స్వచ్ఛ సుందరోద్యమాన అప్రకటిత రాజ్యాంగం మాయా మర్మాలు లేని మంచి పారదర్శకం అందులోన క్రమశిక్షణ, అంతర్లీన సంయమనం తలలెత్తిన సమస్యలకు తక్షణమె పరిష్కారం!...

Read More

13.09.2023...

              సద్యః ఫలితాలనేవి సద్యః ఫలితాలనేవి సమకూడును పురాణాల గాథలలో – చలన చిత్ర కల్పనలో; వాస్తవిక ప్రపంచాన దశాబ్దాలొ - శతాబ్దాలొపట్టవచ్చు. ...

Read More

12.09.2023 ...

      ఒంటి చేతి చప్పట్లా? సాధించిన ఫలితమ్ములు సంతృప్తి నొసంగుచున్న సంపూర్ణ ప్రగతి౦కా చాల దవ్వుగా నున్నది ఒంటి చేతి చప్పట్లా? ఊరంతా పాల్గొనదా? ...

Read More

10.09.2023...

       శోభస్కర మగు వేడుక! సంక్షుభిత ప్రపంచాన చల్లపల్లి శ్రమదానం అనివార్యం – ఆదర్శం- ఆరాధ్యం- అవశ్యకం అది తొమ్మిది వసంతాలు ఆగక ప్రస్థానించుట సామాజిక శుభ సూచక శోభస్కర మగు వేడుక!...

Read More

09.09.2023 ...

   దృష్టిని బట్టే కనిపిస్తుంది... ॥ దృష్టిని బట్టే కనిపిస్తుందీ స్పష్టని విన్నాను నువ్వది వేదం అన్నావు - నేనది వాదం అన్నాను ॥ సంత మధ్యలో జోలె పట్టి పసి గొంతు మ్రోగుతుంటే నువ్వది గేయం అన్...

Read More
<< < ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... > >>