రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

07.09.2023...

      కృషికి పరాకాష్టలు, ముప్పది వేలకు పైగా మొక్కలెవరి ప్రణాళికలు, క్రిక్కిరిసిన పూలెవ్వరి కృషికి పరాకాష్టలు, ఏడెనిమిది రహదారుల వెంట పూలవనములు – చూసి తప్ప ...

Read More

06.09.2023 ...

        ఊరు మారిన క్రమంబెట్టిది? ఎవరు బోధకు లెవరు సాధకు లెవరు కర్తలు భోక్తలెవ్వరు స్వార్థమెవరిది త్యాగమెవరిది స్వచ్ఛ సుందర మార్గమెవరిది జనం మేలుకు ప్రజల మధ్యన సాగుచున్న ప్రయాణమెట్టిది ...

Read More

05.09.2023...

              ప్రజాశీర్వాదం లభిస్తే గ్రామ పౌరుల కడుగడుగునా స్వచ్ఛ సంస్కృతి గుర్తుకొస్తే – ప్రజాశీర్వాదం లభిస్తే – గ్రామ ముఖ్యులు దయ తలిస్తే – యువత సైతం కలిసి వస్తే - ఉద్యమానికి మద్దతిస్తే ...

Read More

04.09.2023 ...

             చెప్పవచ్చును! ఎన్ని వేల దినమ్ములైనా ఎన్ని లక్షల గంటలైనా ప్రాలుమాలని – బద్ధకించని – విసుగుచెందని - విశ్రమించని ఊరి కంకితమైన సక్రమ ఉద్యమం ఏదైన ఉంటే - ...

Read More

02.09.2023 ...

   గ్రామం గెలవాలన్నదె కార్యకర్తదేమున్నది - కల దతనికి ఓర్పు పనిగంటలు లక్షలుగా ప్రయాణించు నేర్పు గ్రామం గెలవాలన్నదె కార్యకర్త అభిమతం...

Read More

01.09.2023 ...

        నిజం నిగ్గు తేలుస్తది! సకల జనులు తమ వైఖరి సమర్థించుకోజూతురు పైగా ఇతరుల పనులకు తాటాకులు కట్టగలరు కాలం అందరినీ ఒక కంటన కనిపెడుతుంటది నింపాదిగా ఏనాటికొ నిజం నిగ్గు తేలుస్తద...

Read More

31.08.2023...

    అంజలించుట సముచితమే గద! ఎవ్వరీ బస్ ప్రాంగణానికి ఇంత పసిమిని తెచ్చిపెట్టిరొ కంపు గొట్టే ఊరి నెల్ల సుగంధ భరితం చేసి చూపిరొ అష్ట రహదార్లన్ని పూలతొ అందగించిరో పొందుపరచిరొ అట్టి శ్రామిక స్వచ్ఛ వ...

Read More

30.08.2023...

 స్వచ్ఛ సుందర కార్యకర్త స్వార్ధము మానెనూ...... హోయ్! త్యాగము నేర్చెనూ.... హోయ్! చెమటలు చిందుతూ... సేవకుడాయెనూ.....!...

Read More

29.08.2023...

       గెలిచింది సమాజమే చల్లపల్లి స్వచ్చోద్యమ చారిత్రక సంధ్యలలో నవ వసంత దీర్ఘ కాల స్తవనీయ క్రీడలలో గెలుపు కార్యకర్తలదా? మలుపు త్రిప్పినది ప్రజలా? ...

Read More
<< < ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... > >>