రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

28.08.2023...

  “ఆలస్యమ్ – అమృతమ్ – విషమ్” ఆలోలములలోచన - లాకర్షణ చెడు వైపుకు సామూహిక బాధ్యతలకు సాహసించు వారి కొరకు మన వంతుగ సహకారం మాత్రం కొరవడెనెందుకు? ...

Read More

27.08.2023...

     సంకేతము నేమనవలె? అస్వస్త గ్రామాలకు అదొక చిన్న ఔషధమా? కాలుష్యపు కల్లోలం కాలరాయు వివేకమా? ...

Read More

26.08.2023...

         తెలుసుకొనవా గ్రామసోదర? కార్యకర్తలు ఉద్యమించక కాళ్లు ముడుచుక్కూరుచుంటే – ఉన్నపళముగ ఊరి లోపల స్వచ్చ – శుభ్రత మాయమైతే...

Read More

25.08.2023...

           స్పందనార్హము వందనార్హము చల్లపల్లి స్వచ్ఛ సుందర శ్రమ ప్రణాళిక సర్వశ్రేష్టము స్పందనార్హము వందనార్హము ప్రతి దినం అనుసరణ కర్షము ఎందరెందరి శిరోధార్యమొ ముందు ముందది తేటతెల్లము కట్టు కథలివి కావు - నిత్యం కను...

Read More

24.08.2023...

         నామోషీ ఏమున్నది? ఇది మినహా గ్రామాలకు ప్రత్యామ్నాయ మేమున్నది పుట్టి, పెరిగి, బ్రతుకు ఊరు పుట్టెడు కాలుష్యంలో చిక్కుకొనగ శ్రమదానం చేస్తే తప్పేమున్నది...

Read More

23.08.2023...

       ప్రజ్వలించు నవ సంస్కృతి శ్రమదానమె తప్పయితే – గ్రామానికి కీడయితే – లవలేశం ప్రయోజనం రాని వెర్రి చేష్టయితే - ఈ విజ్ఞులు తొమ్మిదేళ్లు ఎలా చేయగల్గుతారు? ప్రజ్వలించు నవ సంస్కృతి బా...

Read More

22.08.2023 ...

       పూజ చేయలేరు నిజం! బ్రతుకు బండి లాగుటకే చాలీచాలని సమయం నిలకడగా యోజించే నిముషమైన లేని జనం సామాజిక బాధ్యతతో గ్రామాభ్యుదయం కోసం రోజుకొక్క గంటైనా పూజ చేయలేరు నిజం!...

Read More

21.08.2023...

  కదనానికి రారమ్మని కాలుష్యంపై సుదీర్ఘ కదనానికి రారమ్మని పచ్చదనం - పరిశుభ్రత - ప్రాణవాయువుల నడుమన బ్రతుకుదారి పట్టండని స్వచ్ఛ సేన పదే పదే ఇచ్చిన - ఇస్తున్న పిలుపు కేదీ సరియగు స్పందన? ...

Read More

20.08.2023...

 ఏదైనా - చేదైనా దృఢ నిర్ణయమయ్యాక దీటుగ చేయక తీరదు ఏదైనా ఊరి కొరకు - చేదైనా అది తప్పదు స్వార్ధానికి కానందున సంశయమసలుండబోదు స్వచ్ఛోద్యమ చల్లపల్లి చరితార్థం కాకపోదు! ...

Read More
<< < ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... > >>