18.09.2021....           18-Sep-2021

          ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 8

 

గ్రామ మంతటి మేలు కోరక – కలిసి సాగే సౌఖ్య మెరుగక

పౌరులుగను – మానవులుగా – బాధ్యతలు గుర్తించి నడవక

ప్రమత్తంగా బ్రతుకు వాళ్ళకు పాఠ్యగ్రంధం వ్రాయు పూనిక

కదం త్రొక్కే స్వచ్ఛ – సుందర కార్యకర్తకు నా ప్రణామం!