01.12.2023 ....           01-Dec-2023

 ఒక సత్కర్మాచరణం - ఒక నిత్యానుష్ఠానం

గుడులు గోపురాలివ్వని - పుణ్య తీర్ధములు పంచని

గురుబోధన లందించని - పారాయణలొసగలేని

ఒక సత్కర్మాచరణం ఒక నిత్యానుష్ఠానం

తోనె స్వచ్ఛ కార్యకర్త పొందుతున్న సంతోషం!