శాస్త్రి మాస్టారి కవితలు

03.04.2020 ...

 మాత డా.పద్మావతి మదిన మెదిలిన సుందరీకరణ, సత్వభావాన రహదారివనాల సుందర రూపమిచ్చె, చిత్రోత్సవ మధనంబు తలపెట్టె విదుషీమణి, ప్రతిభాపాటవాల మాధురీ, దుర్గావాసులతో .సుందరబృంద చిత్రకళా వైభవం. మాధురీపద్మావతుల, దుర్గావాసుల కళాపాటవం, అక్షర మాలికలు, పుష్పాలు ఫలములు, పాండాలు,పెంగ్విన్లు, కార్టూను చిత్రాలు, నాట్యాభంగిమలు, జలపాతాలు, పూర్ణకలశాలు, చిత్రకళా ప్రక్రియలేన్నెన్నో సమాహారం చేసి కూర్చిన సామ్యవాద బజారున 25 దినములు మహాయజ్ఞం చేసి, అంగరంగ వైభవంగా తీర్చ...

Read More

18.03.2020...

 మానవ సృష్టిలో జీవం గలది చిత్రలేఖనం రేఖల సమ్మిళితమై ప్రత్యేక ఆకారమై చిత్రాల ప్రాకారమై గోడలకు అలంకారమై శ్రీకారం చుట్టిన ఆ నలుగురు సాకారం చేస్తూ ఈనాటి పుష్పచిత్రమై కళాకారుల చిత్రాలు ఎన్నటికీ వృధాకావని నిరూపించిన సంతకం అ...

Read More

09.03.2020 ...

 వేకువ భారముగా నడుగులువేసిరి చీపుళ్ళతో, మక్కువగ వేగముగ శుభ్రంగా ఊడ్చుచు కొందరు,  దుకాణములముందటిచెత్తపొగులెట్టిరి        కొందరు, తక్కువ కాంతిలో సైతము పంపు గట్ల         శుభ్రత మరికొందరు, గ్రక్కున పరుగులిడి పొగులెత్తే రక్షకదళము, మోముపైని స్వేదము విదిలించుచు తుడుచుచు నీరోయని కేకతో కొందరు,    అరిగిన చీపుళ్లచూపి కొత్తవి తెమ్మనుచు మరికొందరు, సైకిలుపై అటునిటు తిరుగుచు మంచినీరందించు నొకరు,     లాగుచు పారలతో డ్రైన్లచెత్త శుభ్రముచేయు కొందరు,     ఎక్కువగాకుండ, తక్కువ లేకుండ, మక్కువగ సాగు సోమవారపు శుభ్రత       తేరిపారజూచినన్.   ప్రాతూరి ఉదయ శంకర శాస్త్రి  09.03.2020...

Read More
[1]