పరిశుభ్రత

07.04.2022 ...

       సమర్పిసున్నాం ప్రణామం – 100   నీతి శతకములు తెలియక – నేటి కరోనా పట్టక సామాజిక సేవకుల విశాల దృష్టి కనిపించక గతానుగతికంగా చను గ్రామస్తుల బాగు కొరకు పదే పదే పాటుబడే బాధ్యులకే ప్రణామములు! ...

Read More

28.01.2021...

 చంద్రునిలో మచ్చలేని... స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి సముత్తుంగ శిఖరాగ్రం స్వచ్ఛ మాన్య చల్లపల్లి సకల జనుల కారాధ్యం ...

Read More

గ్రామాభివృద్ధి కోసం 6 సంవత్సరాలు ...

 ఎంతో సంతోషకరమైన గత 6 సంవత్సరాలు (గ్రామాభివృద్ధి కోసం 6 సంవత్సరాలు )           మా ఆసుపత్రిని చల్లపల్లిలోని గంగులవారిపాలెం రోడ్డులో 1995 జనవరి 1 న ప్రారంభించాము. అప్పటినుండి ప్రధాన రహదారి మొదలుకొని మా హాస్పిటల్ వరకు ఏ మాత్రం ఖాళీ లేకుండా బహిరంగ మల విసర్జన, కుళ్లిన మాంస వ్యర్ధాలు చోటుచేసుకునేవి. ఈ రోడ్డు ప్రక్కల నివసించే కాలనీ వాసులం కొందరం ఈ బహిరంగ మలవిసర్జనను ఆపడం ఎలా? ...

Read More

సాగిపో ముందుకే స్వచ్చ సైనికుడా!...

సాగిపో ముందుకే స్వచ్చ సైనికుడా!   మడమ త్రిప్పని దీక్ష / మరికొంత సహనంతొ సాగుమునుముందుకే స్వచ్చ సైనికుడా! స్వచ్చ స్ఫూర్తిని నింప పంచ వర్షాలుగా/ స్వచ్చ సైనికుడవై పాటుబడుతున్నావు. ప్రతికూల పవనాల ప్రస్తావనలు లేని / స్వచ్చోద్యమం నేడు సాధ్యపడుచున్నాది....

Read More
[1]