పర్యావరణం & పరిరక్షణ

29.12.2022 ...

                 నా ప్రణామం -183 అడుగడుగునా హరిత వనములు - అణువణువునా స్వచ్ఛ దీప్తులు భావితరముల భద్రతకు తగు బాట పరచే భవ్య ఊహలు ...

Read More

ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలి?...

 ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలి?   1. అన్ని ప్లాస్టిక్ వస్తువులు నిషేధించగలమా?               లేదు...

Read More
[1]