రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

20.06.2024...

    కాకపోదు ప్రముఖం! దేశ చరితలో పదేళ్లు పెద్ద సంఖ్య కాకున్నా మనిషి బ్రతుకులో దశాబ్ది మాత్రం పెద్దదే గదా! ఊరి మేలుకై శ్రమించు ఉద్యమకారుల సంగతి గ్రామ - రాష్ట్ర చరిత్రలో కాకపోదు ప్రముఖం!...

Read More

19.06.2024 ...

       భ్రమలు లేవు మనకెవరికి “స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి శతశాతం వెలిగిందని తండాలుగ ఊరి ప్రజలు తరలి పాలుగొన్నారని కథ సుఖాంతమయిందనీ” - భ్రమలు లేవు మనకెవరికి సగం ప్రయాణం జరిగిన సంతోషం మాత్రముంది!...

Read More

18.06.2024...

     18.6.24 న 5.22 కే ఆ రెస్క్యూ పనులు!           స్థలం గంగులవారిపాలెం బజారు - అంటే ఊళ్లో కెల్లా స్వచ్చ – శుభ్ర – హరిత సుమ సుందర ప్రదేశమన్నమాట!           అక్కడ మరీ రా...

Read More

17.06.2024...

   మన గ్రామం ప్రత్యేకత! వీధి పారిశుద్ధ్య క్రియ అదృష్టముగ భావించే – గ్రామ వైభవ ప్రక్రియ కర్తవ్యంగా తలచే – అవలీలగ లక్షలాది పని గంటలు కష్టించే – కార్యకర్తలుండుటె మన గ్రామం ప్రత్యేకత!...

Read More

16.06.2024...

     పావన కార్యక్రమమిది! ఏ ఒక్కని ఆలోచన ఇందరిపై రుద్దడమో బ్రతిమిలాడి – భయపెట్టీ శ్రమదానం పిండడమో కాదు - స్వయం ప్రేరణతో కలిసొచ్చిన శ్రామికులే బాధ్యతగా నిర్వహించు పావన కార్యక్రమమిది!...

Read More

15.06.2024...

        కదన కుతూహలము స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి జరుగు గొప్పకాలంలో ఉత్సాహం తరగలేదు - ఉడుం పట్టు సడలలేదు కాలుష్యం రక్కసిపై కదన కుతూహలమున్నది సాహసాలు ఒక వంకన - సంయమనం మరో...

Read More

14.06.2024...

  సృజనశీల పరవశమే స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి సాగుతున్న తరుణంలో ప్రతి పనిలో సృజనశీల పరవశమే మిగులుతోంది అప్పుడపుడు చిరుగాయాలౌతున్నా పనులాపరు ఎండలు - వానలు - మంచులకేనాడూ జంకలేదు!...

Read More

12.06.2024 ...

    చాప క్రింద నీరులాగ! శ్రమజీవన ఋజువర్తన, క్రమశిక్షణ, పరివర్తన వంటి విలువలొకింతైన స్వచ్చోద్యమ మందున్నవి గ్రామ సమాజానికి అవి బట్వాడా జరిగినపుడు ...

Read More

11.06.2024 ...

 రంధ్రాన్వేషణ లెందుకు? ప్రతి వేకువ పబ్లిక్ గా శ్రమ వేడుక జరుగునపుడు – స్వచ్ఛ – శుభ్ర - హరిత శోభ వీధుల్లో పెరుగునపుడు – వచ్చి తలొక చెయ్యేయక – పది మందితో కలసిప...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>