రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

14.06.2024...

  సృజనశీల పరవశమే స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి సాగుతున్న తరుణంలో ప్రతి పనిలో సృజనశీల పరవశమే మిగులుతోంది అప్పుడపుడు చిరుగాయాలౌతున్నా పనులాపరు ఎండలు - వానలు - మంచులకేనాడూ జంకలేదు!...

Read More

12.06.2024 ...

    చాప క్రింద నీరులాగ! శ్రమజీవన ఋజువర్తన, క్రమశిక్షణ, పరివర్తన వంటి విలువలొకింతైన స్వచ్చోద్యమ మందున్నవి గ్రామ సమాజానికి అవి బట్వాడా జరిగినపుడు ...

Read More

11.06.2024 ...

 రంధ్రాన్వేషణ లెందుకు? ప్రతి వేకువ పబ్లిక్ గా శ్రమ వేడుక జరుగునపుడు – స్వచ్ఛ – శుభ్ర - హరిత శోభ వీధుల్లో పెరుగునపుడు – వచ్చి తలొక చెయ్యేయక – పది మందితో కలసిప...

Read More

10.06.2024...

   వీధి అర్చక శాస్త్రవేత్తలు చల్లపల్లికి వీధి అర్చక శాస్త్రవేత్తలు దొరికినారో – సొంత ఊరికి స్వచ్ఛ - సుందర శిల్ప కళ సమకూర్చినారో – మురుగుకంపుల వికారాలకు మోక్షమును చేకూర్చినారో – ...

Read More

09.06.2024 ...

          లీలగ కనిపిస్తుంటవి నాకెందుకొ స్వచ్చోద్యమ కారుల నవలోకిస్తే – తొమ్మిదేళ్ల స్వచ్చోద్యమ పల్లెను గమనిస్తుంటే – గాంధీలూ, గువేరాలు, గౌతమ బుద్ధుల అంశలు లీలగ క...

Read More

08.06.2024...

 మన గ్రామ శ్రమదానోద్యమం.. సుస్వరముగ – శుభకరముగ – సుందరముగ - హాసముగా జాగృతముగ - సృజనముగా – సహర్షముగ - వింతగా వినూత్నముగ - వివేచనగ - ప్రమోదముగ - ప్రజ్ఞగా సమాజ ప్రయోగశాలగ - తొమ్మిదేళ్ల అద్భుతముగ.....!...

Read More

07.06.2024...

     చెమట చుక్కలు క్రక్కవలె గద! సామవేదం వల్లెవేసిన – ‘జనగణలు’ ఎన్నేళ్లు పాడిన ఉత్సవాలను నిర్వహించిన - ఉపన్యాసాలెన్ని దంచిన కార్యరంగంలోన నిలబడు కార్యకర్తలు కావలెను గద! ...

Read More

05.06.2024...

    స్వచ్ఛ కర్మల నిత్య సందడి రమారమిగా తొమ్మిదేళ్లట శ్రమ త్యాగం మొదలు కాబడి సుమారుగ ఒక దశాబ్దంగా స్వచ్ఛ కర్మల నిత్య సందడి గ్రామ మందలి మార్పు కన్నా గ్రామ పౌరుల మార్పు చిన్నది స్వచ్ఛ సైనిక సంఖ్...

Read More

04.06.2024...

        స్వార్ధ క్రీడలుండ విచట! ఇది శ్రమదానం పోకడ – ఇది సామాజిక బాధ్యత ఊరికొరకు తయారైన నిత్య శ్రామికులు వీరు సామూహిక హితం తప్ప - స్వార్ధ క్రీడలుండ విచట ...

Read More
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>