రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

14.04.2024...

 అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 60 &61 మహత్తర సందేశమిచ్చుట మాకు కూడా సాధ్యమేనని పెద్ద చదువులు, పెద్ద పదవులు గ్రామ సేవకు అక్కర్లేదని మురికి పనులూ, చెత్తపనులూ మోజుపడి చేస్తున్న ఇద్దరు- కనకదుర్గా, చిట్టూర్లక్ష్ములు క్రమం తప్పక ఋజువు పరచిరి!...

Read More

13.04.2024...

 అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 59 ఈతడు వేముల శ్రీనట - పౌరశాస్త్ర బోధకుడట! కాస్త వెనకా ముందుగ వచ్చిన వీధి సేవ మానడటా! చెత్త - తుక్కు ప్రోగుచేయు దంతే తన ఆయుధమట! ...

Read More

12.04.2024...

  అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 58 ఎందరెందరి స్వచ్ఛ సేవలనందుకొన్నదొ చల్లపల్లి ఇంత స్థిరమగు సేవలెవరివి? ఇందిరా గురిందపల్లివి ప్రమోదంగా - ప్రవిమలంగా - ప్రశిష్టంగా ఆమె సేవలు ...

Read More

11.04.2024...

   అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 57 మాట విపులత – చేత నిపుణత కోట పద్మకు సహజ సూత్రం   ఏపనెంతగ చేయదగునో - ఎచట దానిని నిలుపువలెనో మార్పుచేర్పులొనర్పవలెనో - ఓర్పు నేర్పుల చూపదగునో ...

Read More

10.04.2024...

          అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 56 నిరంజనుడా - ప్రభంజనుడా! స్వచ్ఛ చర్యల విక్రమార్కుడ! అతని వేగం - అతని త్యాగం - అద్భుతావహమగు ప్రయాణం యువ వికాసం – శ్రమ వినోదం – ...

Read More

09.04.2024...

       అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 55 ఊరిమేలుకు ప్రాకులాడే స్వచ్ఛ - సుందర కర్మ వీరుడు దశాబ్దంగా సంఘసేవల తరిస్తుండే ఘర్మధారుడు ప్రస్తుతానికి రెస్క్యూ చర్యకు పరిమితంగా నిలుచు యోధుడు అ...

Read More

08.04.2024...

  అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 54 సాధనాల సతీష్ అనే స్వచ్చోద్యమకారుడు చెక్క పనుల మెలకువలో చాల సిద్ధహస్తుడు కఠినమైన సేవలలో యువక దళం సభ్యుడు మైకులు నిర్మించి ఇచ్చు సాంకేతిక నిపుణుడు!...

Read More

07.04.2024 ...

 అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 53 రక్త పరీక్షల మిత్రుడు ఈ ఎద్దు రవీంద్రుడు స్వచ్చోద్యమ తీరు-తెన్ను చురుకగు పరిశీలకుడు వారానికి ఒక్కమారు వచ్చి చేయు శ్రమదానం చెప్పకనే చెప్పుతోంది ఆతని అంకిత భావం!...

Read More

06.04.2024...

 అంకితులు మన చల్లపల్లికి – 51, 52 ఒక బలమగు కార్యకర్త వక్కలగడ్డ రామకృష్ణ ఆతని సహచరి - అదిగో ఆసుపత్రి నాగలక్ష్మి సకుటుంబ స్వచ్ఛసేవ సాగుచున్న దిచ్చట ...

Read More
<< < ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... > >>