26.06.2022....           26-Jun-2022

       సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం - 53

ఎవరొ వీరు- ఊరి కొరకు ఎందుకింత ఆరాటం?

ఇన్ని వేల రోజులుగా ఏమిటి ఈ శ్రమదానం?

స్వార్థం, తెలివీ బలిసిన సమాజానికా సేవలు?

సదాచరణ శూరులకే సమర్పిస్తా ప్రణామాలు!