రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

29.03.2023 ...

                సంచలనం ఇది! ప్రతిఫలితం శ్రమతోనే వస్తుందని తెలుసుకొనీ అడ్డదారి ఫలితాలను అసలే నమ్మొద్దనుకొని వ్యక్తికి బహువచనం శక్తేనని గ్రహించుకొన్న తొమ్మిదేళ...

Read More

28.03.2023...

       దానానికి కృతజ్ఞతలు! ఉంటే ప్రతి ఊరు చల్లపల్లి లాగె ఉండాలని - ప్రతి వీధీ గంగులపాలెం బాటగ మారాలని - హరిత వనం - సుమ గుచ్ఛం అడుగడుగున నిలవాలని పించేట్లుగ తీర్చిన శ్...

Read More

27.03.2023...

       తప్పక వెలుగొంద గలవు! గొప్ప గొప్ప వాళ్లెన్నడు ఘోషించరు తమ ఘనతలు నిప్పులాంటి నిజాలన్ని నివురు గప్పియే ఉండును స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి సంగతైన అంతే గద! దాని తెగువ - దాని విలువ తప్...

Read More

26.03.2023...

                        కై మోడ్పులు చేస్తున్నాం!               ఎవరు మొదలు పెట్టినారొ ఈ శ్రమదానం చర్యను           రోత మురుగు – దుమ్ము- ధూళిలో జరిగే దిన చర్యను           అనుసరించి-విసుగు లేక కొనసాగిస్తున్నదెవరొ           గ్రామ ప్రజల తరపు నుండి కై మోడ్పులు చేస్తున్నాం!     ...

Read More

25.03.2023...

    అమాంతముగ ఊడిపడున? ఎవరైనా కోరదగిన విలాంటి విధులే కావా - ఈ శుభ్రత - ఈ స్వస్తత - ఈ మనోజ్ఞతలు కావా - ఆకాశం నుండి అన్నీ అమాంతముగ ఊడిపడున? కష్టి...

Read More

24.03.2023 ...

          ఎట్లు నిద్రపట్టగలదు? స్వచ్చోద్యమ సంగీతం చవి చెవులకు సోకనపుడు -  ప్రతి వేకువ పరస్పరం అభివాదము లందనపుడు- వీధో-రహదారో - మురుగు కాల్వొ చక్కబెట్టనపుడు ...

Read More

23.03.2023...

        తాత్త్విక ధోరణులు హెచ్చు! చల్లపల్లి స్వచ్ఛంద శ్రమదానం గమనిస్తే – ఆ వేకువ సామూహిక సాహసాలు తిలకిస్తే – “సత్యమేది? సవ్యమేది? సామాజిక బాధ్యతేది?” అనే ...

Read More

22.03.2023 ...

         ఆ అన్నిటి కతీతముగ పదవులు, గుర్తింపు కొరకు - ప్రఖ్యాతిని ఆశించీ చేసే శ్రమదానమైతే చెల్లిపోవునేనాడో ఆ అన్నిటి కతీతముగ - అంతరాత్మ సంతృప్తిగ ...

Read More

21.03.2023 ...

        ప్రారంభమె సంచలనం ఒక అడుగుతొ ప్రారంభం ఉద్యమాలు ఏవైనా ఏవి ఎప్పుడాగినవో - ఏవి ఎంత నిలిచినవో! స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి ప్రారంభమె సంచలనం సుదీర్ఘ ఘన చరిత్రనూ చూచి...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>