రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

20.07.2020...

           స్వచ్చోన్నత చల్లపల్లి ఒక గ్రామం మెరుగుదలకు ఉదయించిన ఉద్యమ మది ఒక మనోజ్ఞ- ఒక సుదీర్ఘ-ఒక సమున్నతాశయమది వెదకి వెదకి మూల మూల స్వచ్చత సాధిస్తున్నది ఇప్పటికె అనేక ఊళ్ల కిది మహాదర్శమౌతున్నది!...

Read More

12.07.2020...

        సహర్షమగు శ్రమ సంస్కృతి.   మహాశ్చర్య ఉద్యమాలు మన ఎదుటే జరిగినపుడు త్యాగశీల శ్రమ సంస్కృతి తారసపడి నిలిపినపుడు ...

Read More

11.07.2020...

         కరమ్ చందుని వరప్రసాదం.   జాతిపిత గాంధీ మహాత్ముడే చాటి చెప్పిన స్వచ్చ మార్గం ప్రతి దినం గంటన్నరైనా గ్రామ వికసన శ్రమప్రదానం ...

Read More

10.07.2020...

 శతాబ్దాల కాలుష్యం X అరదశాబ్ది శ్రమదానం.   ఈ స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి కేమంతగ వయసుందని! శతాబ్దాల కాలుష్యం శాపం తన నెత్తి కెక్కి...

Read More

09.07.2020...

           సంపూర్ణముగ నమ్ముతున్నా.   ప్లాస్టిక్ వస్తువులొద్దని – ప్రత్యామ్నాయములె ముద్దని... పచ్చదనం – స్వచ్చ పధం ప్రగతికి తొలి అడుగులని... పరిసరాల పరిశుభ్ర...

Read More

08.07.2020...

           స్వచ్చ – శుభ్రత సమారాధన   స్వచ్చ సైన్యం గ్రామ శుభ్రత సమారాధన చేసి పెడితే – ట్రస్టు మనుషులు ఊరినంతా రాగరంజితముగ మలిస్తే -...

Read More

07.07.2020...

           స్వచ్చ సైన్యం అడుగుజాడలు   సకల వ్యక్తుల – కాల మహిమల సమాహారం ఈ సమాజం నేర్చుకొంటూ – నిగ్గుదేల్చుతు – నిన్ను నన్నూ చక్కదిద్దే...

Read More

03.07.2020...

              సమైక్య రాగాలాపన.    స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి క్రమ పరిణితి ఎట్టిదనిన... సామాజిక ఋణశేషం తొలగాలను పూనికతో జగమంత విశాలంగా – పగలంత ప్రకాశంగా...

Read More

06.07.2020...

       సమాజ విజయకేతనాలు.   రావచ్చును దేశకాల ప్రాంతములందున మార్పులు కావచ్చును సామాజిక కర్తవ్యంలో చేర్పులు...

Read More
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>