రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

26.09.2021...

           ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 13 “ఉన్న దొకటే మూల సూత్రం-ఉత్తమోత్తమ శ్రమ విలాసం అందరొకటిగ వీధి వీధిని అందగించే సత్ప్రయత్నం కష్టముగ భావించి సలుపక ఇష్టపడితే అది వినోదం...” అనే తాత్త్విక చింతనా పరులందరికి మా సత్ప్రణామం!...

Read More

25.09.2021...

           ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 13 బాహ్య మల సర్జనలు మానిపి, మరుగు దొడ్లకు నాంది పలికి, వీధి కుఢ్యము లందగించీ, దేవళాలను బాగుపరచీ, సత్ప్రవర్తన-సచ్చరిత్ర తొ జనుల మనసులు మార్చి గెలిచి,...

Read More

24.09.2021...

 ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 12   కృతజ్ఞతన్నదె మిగిలి ఉంటే- మంచికొక ప్రోత్సాహముంటే భవితపై విశ్వాసముంటే- స్వచ్చతకె ప్రాధాన్యమిస్తే నిరంతర శ్రమదాతలిరుగో నిర్నిబంధ గ్రామ ప్రగతికి ...

Read More

23.09.2021...

          ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 11   జీవితాన్నే ఉదాహరణగ చేసి చూపిన మహాత్ములకూ స్వార్ధమేలని-పరుల బాగుకె ప్రబోధించిన మహాకవులకు వారసులుగా ఊరి బాధ్యత కుద్యమించిన కార్యకర్తకు సమర్పిస్తా నిండు మనసుతొ సవినయంబగు ఒక ప్రణామం!...

Read More

20.09.2021...

              ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 10   ఇచట శుభ్ర – స్వచ్ఛ యజ్ఞం – అచట సుందర పుష్పలోకం మరొక చోటున మురుగు కాల్వల మరామత్తుల విశ్వరూపం  ...

Read More

19.09.2021...

         ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 9   నిరుడు కురిసిన హిమ సమూహం, శరశ్చంద్రిక మాయజాలం సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పెద్ద పీటలు పరచు తత్త్వం...

Read More

18.09.2021...

          ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 8   గ్రామ మంతటి మేలు కోరక – కలిసి సాగే సౌఖ్య మెరుగక పౌరులుగను – మానవులుగా – బాధ్యతలు గుర్తించి నడవక ప్రమత్తంగా బ్రతుకు వాళ్ళకు పాఠ్యగ్రంధం వ్రాయు పూనిక కదం త్రొక్కే స్వచ్ఛ – సుందర కార్యకర్తకు నా ప్రణామం!     ...

Read More

17.09.2021...

 ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 7   ఎవరి బాధ్యత వాళ్లు మోయని ఈ విశాల గ్రామమందున శక్తి ఉండియు ఉద్యమించని జన మన స్తత్వాలెరింగిన- ప్రజా స్వస్తత, ఊరి సుఖమే బాధ్యతగ భావించి కదలిన- కదం త్రొక్కిన స్వచ్ఛ -  సుందర కార్యకర్తలకే ప్రణామం!            ...

Read More

16.09.2021...

      ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం – 6   మల విసర్జన భరిత దారులు – మార్గముల మ్రింగేసి కంపలు – స్మశానాలూ – కర్మకాండల – ...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>