రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

25.06.2022...

    సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం - 52 స్వచ్చోద్యమ  మొక కొందరి శ్రమదానపు ప్రమోదం సామాజిక చింతన గల జనులక దొక ఉత్తేజం వీరిలోన మరి కొందరి కిది లేనిదే పెను లోపం ...

Read More

24.06.2022...

       సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం - 51 మురుగు నెత్తి పోయడమో - రోడ్ల గుంట పూడ్చడమో - ప్రతి ఇంటికి తిరిగి గ్రామ స్వచ్చ భిక్ష అడగడమో - ఇది నిత్యం నడిచే కధ! తొలగి పోని వీధుల వ్యధ! విసుగెరగని వ...

Read More

23.06.2022...

     సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం - 150 ఇల్లు, వీధి, వార్డు, ఊరు విధిగా సుమ సుందర ముగ శ్రమ సంస్కృతి వికసిస్తూ - ఒక స్పందన కనిపిస్తూ ఊరంతటి కొక్కడుగా - ఒకడి కొరకు ఊరంతా ...

Read More

22.06.2022...

       సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 149   నా దేశపు - నా గ్రామపు నలు మూలల కశ్మలాలు అచ్చోసిన అంబోతులు – పిచ్చెక్కిన మద గజాలు ...

Read More

21.06.2022...

      సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 148 శ్రమ సంస్కృతి, ఋజువర్తన, సాహసిక ప్రవృత్తులు, త్రికరణ శుద్ధిని తెలిపే దిన చర్యలు - పరిచర్యలు సమయ – ధన - శ్రమ దానపు చాటింపులు చేపట్టిన ...

Read More

19.06.2022...

     సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 147   వినతులెన్నొ చేసి ఊరి స్వచ్చతకై కదలాలని- ప్రణతులెన్నొ ఊరుమ్మడి స్వస్తత పెంపొందాలని- ఎంతెంతో చేసి చేసి ఊరు నీ మాత్రం తీర్చిదిద్ది అలుపెరుగని కార్యకర్త కర్పిస్తాం ప్రణామం!          ...

Read More

18.06.2022...

     సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 146   మనసే ఒక మందిర మట- మంచికైన చెడుకైనా! మంచేమో పది మందితొ మమేకమై ఉండునా! వైయక్తిక సంక్షేమం సమష్టి లోనె భద్రమా! అందుకె స్వచ్చోద్యమాని కర్పిస్తాం ప్రణామం!...

Read More

17.06.2022...

      సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 145 స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లె చరితార్ధము – చారిత్రక మిది అనుసరణీయం మనకిదె  ఆచరణీయం ఇదె హితకరమూ – శుభకరమూ – ప్రతి ఊరికి ఫలప్రదమూ! ...

Read More

16.06.2022...

        సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 144 జనాభాలే పెరిగిపోతూ – స్వచ్ఛ సంస్కృతి లుప్తమౌతూ వసతులేమో మృగ్యమౌతూ - బ్రతుకు బరువై, తెరవు కరవై, లక్ష్య హీనంగా చలించే లక్షలాది జనాల హితవుకు ముందు కొచ్చిన - ...

Read More
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>