12.06.2024 ....           12-Jun-2024

    చాప క్రింద నీరులాగ!

శ్రమజీవన ఋజువర్తనక్రమశిక్షణపరివర్తన

వంటి విలువలొకింతైన స్వచ్చోద్యమ మందున్నవి

గ్రామ సమాజానికి అవి బట్వాడా జరిగినపుడు

శ్రమ సంస్కృతి వేళ్లూనును చాప క్రింద నీరులాగ!