రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

19.05.2020...

             శ్రమ సుందర విజయపధం   స్వచ్చ - సుందర - చల్లపల్లి విజయ హాస మెట్టిదనిన సామాజిక ఋణ విముక్తి సాధనకై మ...

Read More

18.05.2020...

         ఇవా లెక్కలు – సమీకరణలు? శతాధికులగు కార్యకర్తల స్వంతమా స్వచ్చోద్యమం? జనం నడతను గ్రామ భవితను చక్కదిద్దే ఒ...

Read More

17.05.2020...

             బ్రహ్మ శ్రీ చాగంటి ఉవాచ. “ఎవరు నాటి రొ – నీరు పోసిరొ- ఎంత శ్రమతో పూలు పూసెనొ ...

Read More

16.05.2020...

              కలంధీరులు – కర్మ వీరులు.   గ్రామ సుఖముకు కర్మ వీరులు – కలం వీరులు – ఖడ్గ దారులు మురుగు కాల్వ శ్మశాన భూముల అశుద్ధం తొలగించు ధన్యులు...

Read More

15.05.2020...

           నిబ్బరంగా – నిజంగానే?   వట్టి మాటలు వద్దనుచు – కార్యాచరణకె తాంబూలమీచ్చీ  శ్రమైకానంద జీవన సంస్కృతిని నెలకొల్పి చూపీ...

Read More

14.05.2020...

            నిజంగానే శోభపెంచిన.. . స్వచ్చ సుందర సుసంకల్పం – స్వచ్చ సంస్కృతి నినాదం – పం దొమ్మిదొందల న...

Read More

13.05.2020...

  నాకు నమ్మక మిచ్చి చూస్తే.....   నా నిబద్ధత-నా సమర్థత-నా ఉదారత-శక్తి యుక్తులు ఎంత పాటివొ- ఊరికోసం ఏది నే సాధించగలనో ...

Read More

12.05.2020...

 ఉద్యమాల సాహసాలె ఊపిరిగా...   ఉత్తానం- పతనములూ ఉండును ప్రతి ఉద్యమాన ఆకర్షణ-వికర్షణలు అవి తప్పవు దేనికైన ...

Read More

11.05.2020...

 25000 మంది v 100 మంది!   స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి కధాక్రమం బెట్టదనిన.... ...

Read More
<< < ... 118 119 120 121 [122] 123 124 > >>